Miljö Policy

LJ Blästring AB skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och ge dem möjligheter att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Väga in miljöaspekter i framtida investeringar av maskiner och produkter.
  • Använder lots till överbliven färg som hämtas av certifierad firma.
  • Använder thinner destilator för rening av använd thinner.

MILJÖMÅL

Vi sätter hela tiden nya miljömål allt eftersom vi hinner ikapp de redan satta målen. Detta gäller både övergripande och långsiktiga mål för framtiden.

LJ Blästring AB ska se till att personalen har god utbildning i de arbetsuppgifter de utför, detta för att förebygga skador.